iBTL - Sekce integrovaných podlinkových agentur při AKA

Hlavní navigace

Stanovy AKA (Asociace komunikačních agentur)

I. Základní ustanovení

1. Název, sídlo.

Asociace nese název: „Asociace komunikačních agentur České republiky“ (dále a výše jen „Asociace“). Název může být vyjádřen i zkratkou „AKA“. Sídlem Asociace je Praha 1, Opatovická 4/1659.

2. Právní povaha.

Asociace je založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, na dobu neurčitou. Asociace je právnickou osobou s působností na území České republiky. V právních vztazích vystupuje Asociace svým jménem; za své závazky odpovídá svým majetkem.

3. Cíl Asociace a předmět její činnosti.

Posláním AKA je služba současným i očekávaným kolektivním potřebám komunikačních agentur ČR, zejména

 • hájit svobodné šíření a soutěž komerčních projevů, které umožňují spotřebitelům uplatňovat právo na výběr,
 • prosazovat uznání potřebnosti komerčních komunikací jako vitálního impulsu tržní ekonomiky a základu existence rozmanitých, nezávislých a cenově dostupných medií,
 • přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělání a výcviku těch, kteří ji vytváří,
 • vytvářet platformu pro setkávání a diskuse o rozvoji komerční komunikace v celé šíři politických, společenských i sociálních vztahů, profesních potřeb a zájmů,
 • podporovat respektování zásad etického kodexu a dobrovolné samoregulace komerční komunikace.

AKA má ve své činnosti dvojí roli. Za prvé je mluvčím svých členů, reprezentuje je v otázkách společných zájmů a hájí jejich zájmy v jednáních s médii, vládními orgány, parlamentem a senátem a dalšími institucemi. Současně spolupracuje s profesními organizacemi, zvláště pak s Radou pro reklamu ČR a Evropskou asociací komunikačních agentur. Za druhé AKA přispívá radami, zkušenostmi a výukou, včetně organizování odborných soutěží, k vyšší efektivitě práce svých členů a úrovně komerčních komunikací v České republice.

II. Členství v Asociaci

1. Charakter členství.

Členství v Asociaci je dobrovolné a výběrové. Je-li kandidát členství anebo stane-li se člen Asociace současně členem jiného sdružení s obdobným předmětem činnosti, je povinen to neprodleně oznámit Prezidiu.

2. Podmínky členství.

Členem Asociace může být jen komunikační agentura, která:

 • podniká pouze v oblasti komerčních komunikací,
 • poskytuje špičkové služby evropské úrovně a podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů,
 • nemá kapitálovou účast v médiích ani ve společnostech svých zadavatelů a naopak,
 • prokazuje schopnost připravit a realizovat komunikační kampaň republikového rozsahu a úspěšně operovat na českém trhu,
 • má nejméně 7 zaměstnanců v řádném pracovním poměru,
 • má nejméně 3 na sobě nezávislé zákazníky, z nichž žádný nemá nadpoloviční podíl na jejím obratu,
 • působí na trhu nejméně 15 měsíců, aby bylo možné ověřit výše stanovené požadavky v přiměřené časové řadě a s pomocí roční uzávěrky
 • jde-li o agenturu působící v oblasti, pro kterou je v Asociaci založena Sekce, splňuje též odborné podmínky stanovené příslušnou Sekcí a schválené Prezidiem.

Výjimka může být učiněna pouze u podmínek č.5, 6 a 7. Musí být časově omezena a její udělení musí schválit Prezidium.

3. Vznik členství.

O přijetí za člena Asociace rozhoduje Prezidium na základě písemné žádosti kandidáta, seznámení se s agenturou v jejím působišti, stanovisku příslušné sekce a prezentace kandidáta na zasedání Prezidia.

4. Zánik a pozastavení členství.

Členství v Asociaci zaniká:

 • vystoupením z Asociace,
 • úmrtím člena (fyzické osoby) či zánikem člena (právnické osoby),
 • vyloučením z Asociace. O vyloučení z Asociace rozhoduje Prezidium, a to zejména z důvodů neplnění bodů 2 a 5 tohoto článku. Neplacení jakýchkoliv finančních povinností může být důvodem k vyloučení až po marném uplynutí dvou měsíců od odeslání písemné upomínky.

Členství zaniká dnem doručení písemného sdělení člena o vystoupení nebo dnem rozhodnutí Prezidia o vyloučení. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku. Pozastavením členství nezaniká, avšak práva člena po dobu pozastavení nelze vykonávat. O pozastavení členství rozhoduje Prezidium.

5. Základní povinnosti členů.

Členové Asociace jsou zejména povinni:

 • dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Asociace,
 • přispívat k naplňování cílů a poslání Asociace,
 • dodržovat Zásady etické reklamní praxe přijaté Radou pro reklamu České republiky, dodržovat rozhodnutí této Rady a řídit se nálezy její arbitrážní komise,
 • platit řádně členské příspěvky,
 • platit řádně příslušnou část nákladů na společný mediální výzkum, a to na základě faktury vystavené ARA s, spol. s r.o.,
 • uzavřít smlouvu o poskytování poradenských služeb s ARA s, spol. s r.o.,
 • dodržovat etický kodex AKA a kodex podpory prodeje.

Pro nepochybnou objektivitu doporučení a plánů pro nákup reklamních časů a prostor svým klientům by mediální agentury neměly být vystaveny konfliktu s vlastním zájmem prodávat určitý reklamní prostor či čas. Proto v případě, že mezi členem Asociace a společností či společnostmi provozujícími média, do nichž je zadávaná reklama, existuje takový přímý či nepřímý vztah, který by mohl ovlivnit nezávislost rozhodování člena Asociace ve výše uvedeném smyslu, pak je agentura povinna neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit Asociaci i svým klientům, a je dále povinna o ní písemně informovat zadavatele při každém výběrovém řízení či při jednání o zakázce na umístění reklamy do médií, kterého se účastní. Za vztah způsobilý ovlivnit nezávislost rozhodování člena Asociace se nepovažují smluvní ujednání upravující podmínky spolupráce s příslušným médiem.

Stejnou povinnost má i kterýkoliv jiný člen Asociace v případě, že mezi ním a společností či společnostmi zajišťujícími významné subdodávky služeb či věcí, jež jsou předmětem dodávek člena Asociace pro jeho klienta či klienty, existuje takový přímý či nepřímý vztah, který by mohl ovlivnit jeho nezávislost rozhodování. Poskytovateli významných subdodávek se rozumí zejména společnosti produkující audiovizuální díla, tiskárny, výrobci reklamních materiálů a reklamních nosičů umísťovaných v místě prodeje. Za vztah způsobilý ovlivnit nezávislost rozhodování člena Asociace se nepovažují smluvní ujednání upravující podmínky spolupráce s příslušným dodavatelem.

Komunikační agentury jsou dále povinny respektovat nezávislost inzertních médií a je proto nepřípustné, aby umístění inzerce, televizního či radiového spotu anebo jiné reklamy v určitém médiu bylo ze strany agentury spojeno s požadavkem jakkoli ovlivnit redakční obsah dotyčného média.

6. Základní práva členů.

Členové Asociace mají zejména právo:

 • volit a navrhovat kandidáty do orgánů Asociace,
 • podílet se na všech výhodách členství (například poradenské služby, mediální výzkum, informační bulletin, školení a semináře, kontakty, zvýhodněné odborné publikace apod.),
 • podávat návrhy smírčí komisi na rozhodnut sporů s ostatními členy, jakož i další návrhy jiným orgánům,
 • užívat vhodně logo Asociace,
 • být členem a podílet se na odborné i zájmové činnosti příslušné Sekce, jejíž zaměření odpovídá působení člena v určité vymezené oblasti komerčních komunikací, je-li pro takovou oblast sekce zřízena.

III. Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou Valná hromada, Prezidium, Prezident, Ředitel, Smírčí a arbitrážní komise, Dozorčí komise, Sekce.

IV. Valná hromada

1. Obecná ustanovení

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a koná se nejméně jednou ročně. Ve Valné hromadě zastupují jednotlivé členy statutární zástupci nebo jejich zmocněnci, přičemž každý člen má jeden hlas. Členům Asociace musí být odeslána pozvánka na Valnou hromadu alespoň 14 dnů přede dnem jejího konání. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina všech členů. Valnou hromadu svolává a její průběh řídí Ředitel, který je povinen svolat jí též vždy na písemnou žádost více než 10% členů.

2. Působnost Valné hromady

Do působnosti Valné hromady zejména patří:

 • volba a odvolání členů Prezidia,
 • volba a odvolání členů Dozorčí komise,
 • volba a odvolání členů Smírčí a arbitrážní komise,
 • rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků,
 • rozhodování o základních zásadách činnosti a finančním plánu Asociace,
 • rozhodování o zániku Asociace, likvidátorovi a zásadách vypořádání,
 • rozhodování o dalších otázkách dle rozhodnutí Valné hromady či stanov.

3. Hlasování

Není-li dále stanoveno jinak, je k platnému rozhodnutí Valné hromady zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů. Hlasování o určité otázce může Prezidium vyvolat i metodou per rollam, tj. písemným vyjádřením členů. K platnému rozhodnutí per rollam je zapotřebí, aby v určené lhůtě odpověď doručila alespoň nadpoloviční většina všech členů; rozhodnutí je schváleno, hlasuje-li pro něj alespoň nadpoloviční většiny hlasů z těch členů, kteří v určené lhůtě doručili odpověď.

4. Volba členů Prezidia

Volby členů Prezidia řídí předseda Dozorčí komise, přičemž jeho rozhodnutí v procedurálních otázkách je konečné. Volby členů Prezidia probíhají ve třech kolech – čtyři členy Prezidia nominují sekce (Mediální, CRM, Aktivační agentury AKA a Digitální), sedm členů Prezidia se volí z kandidátní listiny odstupujícího Prezidia, tři členové Prezidia se volí z kandidátů navržených členským plénem. Patnáctým členem je výkonný ředitel.

 • V prvém kole jednotlivé sekce ohlásí předsedovi jméno svého zástupce nominovaného za člena Prezidia; předseda jejich jména vyhlásí, čímž se stávají nominovanými členy Prezidia a jsou z další volby vyřazeni.
 • V druhém kole předseda vyhlásí seznam kandidátů, předložený odstupujícím Prezidiem, a dá hlasovat o jednotlivých kandidátech. Podle počtu hlasů, získaných jednotlivými kandidáty, se sestaví pořadí, přičemž prvních sedm kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů se stává zvolenými členy Prezidia. V případě rovnosti hlasů na sedmém místě rozhodne los.
 • Ve třetím kole předseda přijímá návrhy členů na kandidáty, vytvoří jejich seznam a o jednotlivých kandidátech dá hlasovat. Podle počtu získaných hlasů se sestaví pořadí a první tři kandidáti s největším počtem získaných hlasů se stávají zvolenými členy Prezidia. V případě rovnosti hlasů na třetím místě rozhodne los.

5. Volba členů Dozorčí komise

Volby členů Dozorčí komise řídí Ředitel, přičemž jeho rozhodnutí v procedurálních otázkách je konečné. Volby členů Dozorčí komise probíhají tak, že Ředitel vyhlásí seznam kandidátů, předložený Prezidiem, a dá hlasovat o jednotlivých kandidátech. Z těch kandidátů, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných, se sestaví pořadí podle počtu získaných hlasů, přičemž prví tři kandidáti s největším počtem získaných hlasů se stávají zvolenými členy Dozorčí komise; kandidát s nejvyšším počtem hlasů se stává předsedou Dozorčí komise. V případě rovnosti hlasů na prvém či třetím místě rozhodne los.

6. Volba členů Smírčí a arbitrážní komise

Volby členů Smírčí komise řídí Ředitel, přičemž jeho rozhodnutí v procedurálních otázkách je konečné. Volby členů Smírčí a arbitrážní komise probíhají tak, že

 • v prvém kole jednotlivé sekce ohlásí řediteli jméno svého zástupce nominovaného za člena Smírčí a arbitrážní komise; ředitel jejich jména vyhlásí, čímž se stávají nominovanými členy Smírčí a arbitrážní komise a jsou z další volby vyřazeni.
 • v druhém kole předseda vyhlásí seznam kandidátů, předložený Prezidiem, a dá hlasovat o jednotlivých kandidátech. Podle počtu hlasů, získaných jednotlivými kandidáty, se sestaví pořadí, přičemž první tři kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů se stávají zvolenými členy Smírčí a arbitrážní komise. V případě rovnosti hlasů na třetím místě rozhodne los.

V. Prezidium

1. Obecná ustanovení

Prezidium je výkonným orgánem Asociace; zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Prezidium je patnáctičlenné.

Členy Prezidia jsou vždy:

 • po jednom zástupci Mediální, CRM, Aktivační agentury AKA a Digitální sekce, nominovaní těmito sekcemi;
 • výkonný ředitel Asociace;
 • členové zvolení Valnou hromadou.

Prezidium má právo přizvat ke svému jednání hosty s hlasem poradním, zejména předsedu Dozorčí komise, předsedu Smírčí komise, jednatele dceřiné společnosti ARA´s , předsedu ADC (Art Director´s Club). V případě odstoupení či úmrtí člena Prezidia se nový člen nedoplňuje; teprve klesl-li by počet pod deset, ředitel svolá Valnou hromadu k volbě nového Prezidia. Prezidium ze svého středu volí Prezidenta. Členové Prezidia i Prezident jsou voleni vždy na dva roky. K platnému rozhodnutí Prezidia je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech jeho členů, přičemž každý člen má jeden hlas.

2. Působnost Prezidia

Do působnosti Prezidia zejména patří:

 • rozhodování o přijetí za člena a vyloučení z Asociace, případně o pozastavení členství v Asociaci;
 • rozhodování o přijetí či propuštění zaměstnanců Asociace a ARA s, spol. s.r.o.;
 • rozhodování o pracovněprávních podmínkách zaměstnanců Asociace a ARA s, spol. s.r.o.;
 • volba Prezidenta Asociace
 • volba, jmenování, příp. uvolnění Ředitele Asociace,
 • souhlas se zřizováním Sekcí;
 • schvalování odborných podmínek členství na základě návrhů Sekcí;
 • příprava seznamů kandidátů pro volby členů Prezidia, Dozorčí komise, Smírčí a arbitrážní komise, přičemž tyto seznamy kandidátů musejí být navrženy tak, aby odpovídaly významu a podílu jednotlivých komerčních komunikací na celkovém komunikačním průmyslu české republiky;
 • rozhodování o běžné činnosti Asociace a aktuálních záležitostech.

VI. Prezident

Prezidentem může být zvolen jen všeobecně uznávaný odborník, který

 • byl před volbou nejméně po dobu jednoho volebního období členem Prezidia;
 • je voleným, nikoli nominovaným členem Prezidia;
 • není Ředitelem Asociace.

Prezident Asociace svolává a řídí zasedání Prezidia. Reprezentuje navenek Asociaci při jednáních s mezinárodními organizacemi i při jednáních s představiteli vlády a parlamentu České republiky, aniž by byl oprávněn činit jménem Asociace právní úkony.

VII. Ředitel

Ředitel řídí každodenní chod Asociace a jejího sekretariátu. Ředitel je statutárním orgánem Asociace a je oprávněn činit právní úkony jménem Asociace, a to samostatně. Ředitel rovněž zastupuje Asociaci v Evropské Asociaci komunikačních agentur a při jednáních s českými, zahraničními i mezinárodními organizacemi.

VIII. Dozorčí komise

Dozorčí komise je tříčlenná. Předseda jí svolává dle potřeby. Členové Dozorčí komise jsou voleni vždy na tři roky. K platnému rozhodnutí Dozorčí komise je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Dozorčí komise je nástrojem Valné hromady ke kontrole činnosti Prezidia, Ředitele a dalších orgánů Asociace. Dozorčí komise je oprávněna vyžadovat ke své činnosti podklady od kontrolovaných orgánů a ze své činnosti je odpovědná pouze Valné hromadě.

IX. Smírčí a arbitrážní komise

Smírčí a arbitrážní komise je sedmičlenná a skládá se ze tří členů volených a ze čtyř členů nominovaných sekcemi. Předseda jí svolává dle potřeby. Členové Smírčí a arbitrážní komise jsou voleni či nominováni vždy na dva roky. K platnému rozhodnutí Smírčí a arbitrážní komise je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů.

Smírčí a arbitrážní komise projednává a rozhoduje v případě sporů a stížností na porušení Kodexu AKA pro podporu prodeje, zapříčiněných aktivitami podpory prodeje, jejichž organizátory jsou členské agentury, a to bez ohledu, zda stěžovatelé jsou zástupci spotřebitelské veřejnosti, dodavatelé nebo jiné zainteresované strany.

Smírčí a arbitrážní komise rozhoduje také ve sporech mezi členy Asociace a projednává provinění členů proti jejich povinnostem. Jde-li o spor mezi členy, jedná Smírčí a arbitrážní komise jen na návrh jednoho ze zúčastněných členů; jde-li o projednání provinění člena porušujícího své povinnosti, může Smírčí a arbitrážní komise jednat i bez návrhu. Smírčí a arbitrážní komise především vede strany k dohodě a smíru, resp. k uznání chyby a napravení následků. Pokud k takové dohodě či uznání nedojde, Smírčí a arbitrážní komise předloží spor Prezidiu, které může rozhodnout o vhodném opatření včetně vyloučení člena.

Členové jsou povinni respektovat skutečnost, že vzájemné profesní spory mezi nimi, pokud jsou zveřejněny, poškozují dobré jméno Asociace jako celku. Členové jsou proto povinni zdržet se zveřejnění takových sporů; mohou se ovšem obrátit na smírčí a arbitrážní komisi s návrhem na rozhodnutí sporu, a zveřejnit obsah rozhodnutí přijatého touto komisí. Nedodržení tohoto postupu bude považováno za porušení povinností člena.

X. Sekce

Sekce sdružují agentury působící převážně v určitém specializovaném odvětví komerčních komunikací.

Sekce:

 • dbají o odbornou kvalitu činnosti svých členů,
 • navrhují odborné podmínky členství pro kandidáta, působícího v příslušném odvětví komerčních komunikací, přičemž tyto odborné podmínky musejí být schváleny Prezidiem,
 • před přijetím kandidáta, působícího v příslušném odvětví komerčních komunikací, za člena Asociace, spolupracují při přezkoumávání jeho odbornosti a vyslovují Prezidiu své doporučení k rozhodnutí o přijetí,
 • sledují legislativní prostředí, podmínky na trhu a další relevantní okolnosti z hlediska profesních zájmů a své specializace
 • mohou po projednání v Prezidiu a získání souhlasu činit rozhodnutí ve věcech, dotýkajících se specializace jejich odvětví.

Jednotlivé sekce zřizuje, případně ruší Prezidium svým rozhodnutím. Na přání zájemce – člena AKA – potvrzuje Prezidium jeho příslušnost k určité Sekci.

Členové Sekce si mohou zvolit předsedu Sekce k organizaci její běžné činnosti.

Sekce je oprávněna zvolit ze svých řad jednoho zástupce a nominovat ho za člena Prezidia.

Sekce rozhodují hlasováním, přičemž každý z členů Sekce má jeden hlas; pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů Sekce.

XI. Jiné orgány

Valná hromada může zřídit i jiné orgány. Přitom je povinna současně určit, kdo bude členem takového orgánu, jaký bude úkol takového orgánu a zásady jeho činnosti.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Hospodaření Asociace.

Asociace je oprávněna nabývat majetek a hospodařit s ním. Zdrojem majetku Asociace jsou zejména příspěvky členů, výnosy majetkových účastí a jiné zdroje. O užití případných přebytků v hospodaření Asociace rozhoduje Valná hromada. Totéž platí o případném likvidačním zůstatku. Asociace je zřizovatelem servisního a obslužného subjektu ARA`S, spol. s r.o..

2. Zánik Asociace.

Asociace může zaniknout způsoby stanovenými v § 12 zákona číslo 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Zánik členství.

Členství těch členů Asociace, kteří nesplňují podmínky pro členství podle těchto stanov, zaniká dnem schválení těchto stanov. V pochybnostech rozhoduje Prezidium.

4. Schválení a účinnost Stanov.

Toto znění stanov je účinné ode dne schválení posledních změn Valnou hromadou Asociace dne 12. dubna 2012.

 • WELLEN – In-store řešení pro 1. data prodejnu v ČR

  wellen-vodafone Vodafone otevřel v OC Nová Karolína v Ostravě první flagship data store.
  Více informací

 • OgilvyAction – NESCAFÉ Beetle

  ogilvy-nescafe Výhrou se stal Volkswagen New Beetle 2. generace
  Více informací

 • Momentum – Dobré ráno – tvoje nová posedlost!

  momentum-dobre-rano DRAFT – Cadillac Sponzoring.
  Více informací

 • Mather Activation – ČEZ POINT

  mather-cez ČEZ POINT – zóna pro návštěvníky Českého domu v Londýně.
  Více informací

 • Brothers – Zapni bluetooth a vyhraj!

  brothers-o2Představení nové karty O2 mladé cílové skupině formou netradiční promotion.
  Více informací

 • McCoy & Partner – Roští musí pryč pro Energizer Czech

  mccoy-rosti Posílit pozici Wilkinson Sword v segmentu ženských holících systémů skrze podporu trialu holicích strojků.
  Více informací

Webové stránky vytvořil WebMotion
Redakční systém WebContent CMS | SEO a internetový marketing